کتاب cramming for Ielts  خلاصه ای از مطالب 8 کتاب دیگر میباشد که مناسب شب امتحان هست با توجه به این موضوع طراحی جلد به این شکل اجرا شد.

نمونه کارهای مشابه