استفاده از تصاویر بزرگ و خوش آب ورنگ و وسعت رنگی منطقی در تضاد با فضای سفید لیبل باعث جذابیت طرح برای خریدار و تشخیص سریع آن در شلف شده است.

نمونه کارهای مشابه