با توجه به این نکته که گروه کارخانجات سیرنگ در زمینه تولید نخ فعالیت دارند؛در طراحی اوراق اداری محصولاتشان از خطوط نازک و مورب به صورت مرتبط با طرح استفاده شده است. رنگ سازمانی برند سیرنگ قرمز است که در طراحی ها لحاظ شده است.

نمونه کارهای مشابه